Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Przypatrując się odpowiedzialności karnej za prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, najpierw należy zweryfikować jaka ilość alkoholu znajdowała się w organizmie kierowcy. W zależności od tego ile alkoholu domniemany sprawca spożył, może on  być on pociągnięty do odpowiedzialności za wykroczenie albo za przestępstwo.

Dopuszczalna ilość promili u kierowców w Polsce to taka, która kształtuje się poniżej granicy 0,5 promila.

Stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości.

Ze stanem po użyciu alkoholu mamy do czynienia, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Osoba prowadząca pojazd w stanie po użyciu alkoholu dopuszcza się wykroczenia za jazdę po alkoholu z art. 87 Kodeksu Wykroczeń.

Natomiast o stanie nietrzeźwości mówimy w sytuacji, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Osoba prowadząca pojazd w stanie nietrzeźwości dopuszcza się przestępstwa z art. 178a Kodeksu Karnego.

Wskaźnik promili jest bardzo istotny w sprawach prowadzenia pojazdu po alkoholu. W praktyce bardzo często zdarzają się sytuacje, gdy wynik badania jest na granicy normy, a zakres błędu pomiarowego nierzadko wyznacza granicę pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem. W związku z tym zdarza się czasem tak, że osoba podejrzewana o przestępstwo, powinna odpowiadać za wykroczenie (lżejsza odpowiedzialność), albo osoba obwiniona o wykroczenie może okazać się całkowicie niewinna. Może także mieć miejsce sytuacja, że zakaz prowadzenia pojazdów zostanie skrócony.

Każda sprawa jest jednak indywidulana, ma swój odmienny stan faktyczny i dlatego wymaga szczegółowego przenalizowania. Dlatego też w przypadku znalezienia się w takiej sytuacji warto rozważyć powierzenie prowadzenia sprawy adwokatowi mającemu doświadczenie w sprawach karnych, który szczegółowo przeanalizuję sprawę. Udział adwokata w czynnościach procesowych oraz zgłoszone przez niego wnioski dowodowe mogą doprowadzić do istotnej zmiany wyniku postępowania karnego.

Jeżeli znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu: www.kancelariawach.pl

Jakie są kary za jazdę po alkoholu?

Zgodnie z treścią art. 178a § 1 k.k., kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kierowca, który prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości powinien liczyć się z tym, że niezależnie od zastosowanej przez Sąd kary, będzie musiał także ponieść konsekwencje takie jak zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz świadczenie pieniężne, które jest orzekane niezależnie od grzywny. Świadczenie na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej to minimum 5 tysięcy złotych.

Zgodnie z art. 87 § 1  Kodeksu Wykroczeń, kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Największym zagrożeniem dla aktywnych kierowców jest zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku przestępstwa ten środek karny orzekany jest na minimum 3 lata (w przypadku wysokich stężeń alkoholu w wydychanym powietrzu zakaz może być znacznie dłuższy), a w przypadku wykroczenia za jazdę po alkoholu zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany w wymiarze od 6 miesięcy do 3 lat.

Czy można złagodzić odpowiedzialność?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że postępowanie karne za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu może zakończyć się jego warunkowym umorzeniem. Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest instytucją stosowaną do przestępstw. W przypadku warunkowego umorzenia można liczyć na krótszy okres zatrzymania prawa jazdy, np. jednego roku, a nie 3 lat, a nadto jest się wtedy osobą niekaraną.

Wspomniane rozwiązanie stosuje jedynie Sąd, dlatego też w niektórych sytuacjach nie warto zbyt pochopnie poddawać się karze na etapie postępowania przygotowawczego. Należy pamiętać, że składając wniosek o warunkowe umorzenie postępowania należy spełnić szereg przesłanek, od których wystąpienia, ustawodawca uzależnił możliwość zastosowania wspominanej instytucji przez sąd. Kwestie te najlepiej skonsultować z adwokatem.

Z kolei w sytuacji ponoszenia odpowiedzialności za wykroczenie istnieje tzw. odstąpienie od wymierzenia środka karnego. Sąd, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, w wyjątkowych sytuacjach, może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (pomimo, że przepis ustawy stanowi, że jego nałożenie jest obligatoryjne). W tym przedmiocie również należy złożyć odpowiedni wniosek.