Czy można cofnąć dobrowolne poddanie się karze?

Często zdarzają się sytuacje, gdy decyzja o dobrowolnym podaniu się karze zostaje podjęta zbyt pochopnie, a nawet nie do końca świadomie (często podejrzani są zestresowani i nawet nie zdają sobie sprawy z tego, co podpisują). Nierzadko zdarza się, że organy prowadzące postępowanie przygotowawcze chcą szybko załatwić sprawę i namawiają do skorzystania z tej instytucji. Częstokroć dopiero po skierowaniu sprawy do sądu przychodzi refleksja, że jednak podejrzany nie chciał się przyznać do popełnienia przestępstwa.

Czy można zatem cofnąć swoją zgodę na dobrowolne poddanie się karze? Odpowiedź jest twierdząca. Należy jednakże zawsze w każdej indywidualnej sytuacji rozważyć czy dobrowolne poddanie się karze było właściwe, czy też nie. Niekiedy bowiem bywa także tak, że dobrowolne poddanie się karze jest dobrym wyborem i wtedy można uzyskać satysfakcjonujący wyrok.

Każda sprawa jest jednak indywidulana, ma swój odmienny stan faktyczny i dlatego wymaga szczegółowego przenalizowania. Dlatego też w przypadku znalezienia się w takiej sytuacji warto rozważyć powierzenie prowadzenia takiej sprawy adwokatowi mającemu doświadczenie w sprawach karnych, który doradzi najodpowiedniejsze rozwiązanie.

Jeżeli znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu: www.kancelariawach.pl

Co to jest dobrowolne poddanie się karze?

Skazanie bez rozprawy to rozwiązanie określone w art. 335 Kodeksu Postępowania Karnego, dzięki któremu podejrzany ma możliwość uzgodnienia z prokuratorem przyszłej kary. Po wyrażeniu zgody przez podejrzanego na określoną karę prokurator wnosi do sądu wniosek albo załącza taki wniosek do aktu oskarżenia. W sytuacji, gdy sąd przychyli się do wniosku prokuratora, następuje skazanie bez przeprowadzenia rozprawy – na posiedzeniu, o którym strony (prokurator, oskarżony, pokrzywdzony) są jedynie zawiadamiane, jednakże ich obecność nie jest obowiązkowa. W takim przypadku nie jest prowadzone postępowanie dowodowe przed sądem.

Jednakże w sytuacji, gdy podejrzany nie czuje się winny, a wyrok miałby być niekorzystny, to prawdopodobnie nie warto godzić się na dobrowolne poddanie się karze. Wiele zależy jednak od materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie. Każdą sytuację należy indywidualnie ocenić i rozważyć, czy można liczyć na uniewinnienie lub przynajmniej na łagodniejszą karę, a może na warunkowe umorzenie postępowania?

Cofnięcie zgody na propozycję prokuratora.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 lutego 2013 roku (sygnatura akt: III KK 252/12) wskazał, że jeżeli oskarżony wyraził zgodę na wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy, ma on prawo, aż do wydania takiego wyroku, wypowiedzieć się co do wszystkich jego elementów, a nawet, jeżeli propozycje prokuratora uzna za niekorzystną, cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na rozpoznanie sprawy w zaproponowanym przez oskarżyciela publicznego trybie.

Jak przyjmuje się powszechnie, oskarżony może złożyć oświadczenie o cofnięciu zgody na skazanie w trybie art. 335 Kodeksu Postępowania Karnego najpóźniej na posiedzeniu sądu wyznaczonym celem wydania wyroku skazującego. Jeżeli jednak oskarżony jest zdecydowany na wycofanie swojej zgody wcześniej, to może złożyć oświadczenie o wycofaniu zgody prokuratorowi w każdej chwili, nawet przed skierowaniem sprawy do sądu.

Najczęściej w przypadku wycofania zgody na dobrowolne poddanie się karze, prokurator kieruje klasyczny akt oskarżenia do sądu i sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji warto dokładnie przemyśleć jakim dysponujemy materiałem dowodowym i złożyć do sądu odpowiednie wnioski dowodowe, przykładowo o przesłuchanie świadków mogących potwierdzić okoliczności podawane przez oskarżonego i jego wersję zdarzeń.

Jak napisać wniosek o cofnięcie zgody?

We wniosku należy wyraźnie sformułować cofnięcie zgody na dobrowolne poddanie się karze oraz go uzasadnić, przykładowo wskazując, że podejrzany nie czuje się winny i nie wie, dlaczego został skierowany przeciwko niemu akt oskarżenia do sądu.

Można także wyjaśnić, że podczas składania wyjaśnień w postępowaniu przygotowawczym było się pod silnym wpływem stresu, pod presją organów ścigania, co doprowadziło do podjęcia działań bez przemyślenia oraz bez świadomości konsekwencji tego, na co podejrzany się zgodził.

Jeśli akta sprawy są jeszcze w prokuraturze – pismo kierujemy bezpośrednio do prokuratora, natomiast gdy akta przekazane zostały już do sądu, to cofnięcie zgody kierujemy do sądu.