Jak przebiega rozwód za porozumieniem stron?

Przypatrując się kwestii rozwiązania małżeństwa, należy wskazać, że orzeczenie rozwodu może nastąpić jedynie wyrokiem sądu. Do orzeczenia przez sąd rozwodu niezbędne są dwa warunki spełnione łącznie: musi istnieć zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Pożycie małżeńskie wyraża się bowiem w szczególnego rodzaju wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej.

Rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny, gdy nie istnieje pomiędzy małżonkami żadna z tych więzi. Do uznania, że rozkład pożycia jest trwały nie jest wymagane stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest bezwzględnie niemożliwy. Przy ocenie przesłanki trwałości wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi.

Złożenie pozwu o rozwód i przeprowadzenie postępowania sądowego jest wymagającą czynnością, do której należy się prawidłowo przygotować, dlatego też chcąc wystąpić z takim wnioskiem, warto rozważyć powierzenie przygotowania pisma oraz poprowadzenia sprawy przed sądem cywilnym adwokatowi mającemu doświadczenie w sprawach rodzinnych. Co ważne, sprawa rozwodowa z pomocą doświadczonego pełnomocnika gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i redukuje stres.

Jeżeli znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu: www.kancelariawach.pl

Rozwód bez orzekania o winie – kiedy jest możliwy?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Warto także pamiętać, że decyzja o rozwiązaniu małżeństwa bez orzekania o winie jest odwracalna. W sytuacji, gdy w trakcie rozprawy rozwodowej jeden z małżonków zmieni zdanie, ma prawo do zmiany swojego stanowiska w zakresie orzekania o winie.

Rozwód bez orzekania o winie a kwestia alimentów na byłego małżonka.

Zgodnie z art. 60 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

W praktyce mamy tu do czynienia ze słabszym obowiązkiem alimentacyjnym. Stan niedostatku jest bowiem rozumiany przez Sąd Najwyższy jako stan, w czasie którego osoba nie ma żadnych własnych środków, jak również możliwości zaspokojenia swoich usprawiedliwionych potrzeb.

Natomiast art. 60 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego ustanawia silniejszy obowiązek alimentacyjny stanowiąc, że jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Takiego rodzaju alimenty mogą przysługiwać już w przypadku istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Dlatego też małżonek niewinny nie musi pozostawać w niedostatku w celu ubiegania się o alimenty.

Warto w tym miejscu pamiętać, że orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie zamyka drogę do silniejszego rodzaju obowiązku alimentacyjnego, a tym samym z reguły trudniej jest uzyskać alimenty od byłego małżonka w przypadku porozumienia stron.

Rozwód bez orzekania o winie a małoletnie dzieci.

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, to Sąd zawsze rozstrzyga o władzy rodzicielskiej, kontaktach, alimentach na dzieci oraz ustala miejsce zamieszkania dzieci. Te kwestie są niezależne od rozstrzygnięcia o winie małżonków. Również sama wysokość alimentów na dzieci jest niezależna od rozstrzygnięcia o winie.

Czy warto decydować się na rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie?

Decydując się na taką formę rozwodu należy rozważyć wszelkie plusy i minusy. Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że w przypadku nieorzekania o winie małżonkowie mogą ubiegać się o alimenty od drugiej strony tylko, gdy znajdują się w tzw. niedostatku (inaczej sprawa wygląda przy rozwodzie z orzekaniem i winie).

Na pewno jednak taki typ rozwodu jest szybszy, ponieważ ten z orzeczeniem o winie może ciągnąć się nawet kilka lat. Dodatkowo zwykle rozwód bez orzekania o winie jest mniej stresujący, nie wymaga wielu świadków i dołączania znacznej ilości dokumentacji.