Komu przysługuje wcześniejsza emerytura za pracę w szczególnych warunkach?

Instytucja wcześniejszej emerytury (emerytury pomostowej) ma za zadanie umożliwienie szybszego, w stosunku do ogólnych przepisów, przejścia na emeryturę pracownikom, którzy wykonywali prace szczególnie obciążające organizm.

Celem umożliwienia uzyskania prawa do emerytury pomostowej jeszcze szerszemu gronu obywateli, od 1 stycznia 2024 r. zniesiony został wymóg wykonywania prac w szczególnych warunkach lub prac w szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 1999 r.

Chcąc uzyskać emeryturę pomostową należy złożyć wniosek do odpowiednego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Często jednak jednostki te wydają bezpodstawne decyzje odmowne, od których można jednak złożyć odwołanie do Sądu.

Każda sprawa jest jednak indywidulana, ma swój odmienny stan faktyczny i dlatego wymaga szczegółowego przenalizowania. Dlatego też w przypadku znalezienia się w takiej sytuacji warto rozważyć powierzenie prowadzenia takiej sprawy adwokatowi mającemu doświadczenie w sprawach ubezpieczeń społecznych, który doradzi najodpowiedniejsze rozwiązanie.

Jeżeli znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu: www.kancelariawach.pl

Czym są prace w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze?

Przepisy Ustawy o emeryturach pomostowych z dnia 19 grudnia 2008 roku dotyczą osób, które wykonywały lub wykonują pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Zgodnie ze wspomnianą Ustawą, prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku.

Natomiast prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej. Są to takie zawody takie jak: górnik, hutnik, rybak morski czy pracownik sprawujący opiekę w domu opieki społecznej nad osobami dotkniętymi chorobą psychiczną, kierowca autobusu, trolejbusu oraz motorniczy tramwaju w transporcie publicznym, ratownik medyczny i wiele innych zawodów.

Warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r., ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat, osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn, ma okres składkowy i nieskładkowy ustalony na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn, po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych.

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 i która spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1-4 lub art. 5-12 Ustawy o emeryturach pomostowych, a nadto w dniu wejścia w życie ustawy miała wymagany w przepisach 15 letni okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.

Jakie zmiany wprowadzono od 1 stycznia 2024 roku?

Z dniem 1 stycznia 2024 roku usunięto między innymi wymóg dotyczący wykonywania prac w szczególnych warunkach lub prac o szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 1999 roku, co umożliwia nabycie prawa do emerytury pomostowej również osobom młodszym. Obecnie nie ma wymogu wykazania rozpoczęcia wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed dniem 31 grudnia 1998 roku, a nawet wykonywanie takiej pracy może być rozpoczęto dopiero po dniu 31 grudnia 2008 roku.