Na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest środkiem, który może zastosować Sąd w trosce o dobro dziecka. Podstawą przy podejmowaniu takiej decyzji przez Sąd są przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Sąd ma także możliwość by zdecydować o ograniczeniu władzy rodzicielskiej w wyroku orzekającym rozwiązanie małżeństwa lub separację albo unieważniającym małżeństwo.

Należy pamiętać, że każda sprawa, która dotyczy małoletnich dzieci, budzi wiele emocji. Sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej należą właśnie do kategorii takich emocjonalnych i trudnych spraw.

Złożenie wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej i przeprowadzenie postępowania sądowego to wymagające czynności, do których należy się prawidłowo przygotować, dlatego też chcąc wystąpić z takim wnioskiem, warto rozważyć powierzenie przygotowania pisma oraz poprowadzenia sprawy przed sądem cywilnym adwokatowi mającemu doświadczenie w sprawach rodzinnych. Co ważne, sprawa dotycząca władzy rodzicielskiej z pomocą doświadczonego pełnomocnika gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i redukuje stres.

Jeżeli znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu: www.kancelariawach.pl

Czym jest władza rodzicielska i na czym polega jej ograniczenie?

 

Władza rodzicielska to prawo rodzica do sprawowania pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem. W ramach władzy rodzicielskiej rodzic może decydować między innymi, gdzie dziecko mieszka, w jakiej szkole się uczy, do jakich lekarzy chodzi.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej polega na pozbawieniu rodzica lub obydwoje rodziców pełnej swobody w sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Sąd może przykładowo ustalić nadzór kuratora albo odebrać rodzicowi lub rodzicom prawa do decydowania o istotnych sprawach dziecka. Należy także pamiętać, że ograniczenie władzy rodzicielskiej trwa tak długo, jak wymaga tego dobro dziecka.

 

Przyczyny ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską, gdy rodzice nie są w stanie porozumiewać się ze sobą w ważnych sprawach dziecka albo zachowanie rodzica zagraża bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka (przykładowo ze względu na nadużywanie alkoholu, przemocy czy braku dopilnowania by dziecko chodziło do szkoły). Najczęściej ograniczenie władzy rodzicielskiej wynika właśnie z utrudnionego podejmowania decyzji w temacie wychowania dziecka.

Sąd może także ograniczyć władzę rodzicielską z przyczyn niezawinionych, np. z uwagi na chorobę rodzica, która uniemożliwia mu realizowanie obowiązków względem dziecka.

  Warto jednak zaznaczyć, że ograniczenie władzy rodzicielskiej nie wpływa na kontakty z dzieckiem. Rodzic wciąż będzie mieć prawo, a nawet obowiązek utrzymywania kontaktów z małoletnim. Kontaktów z dzieckiem sąd może zakazać jedynie w sytuacji, w której kontakt ten zagraża życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu lub wpływa demoralizująco na dziecko. Nie wygasa także obowiązek alimentacyjny rodzica względem dziecka.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej z urzędu i na wniosek.

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może być z urzędu lub na wniosek. W sytuacji ograniczenia władzy rodzicielskiej z urzędu sąd samodzielnie wszczyna postępowanie. Wydarzy się tak, jeśli dotrze do sądu informacja, że dobro dziecka może być zagrożone. Sąd dysponuje wieloma środkami ograniczenia władzy rodzicielskiej, jak np.: skierowanie rodziców na terapię, ustanowienie kuratora, wskazanie decyzji, których rodzice nie mogą podejmować samodzielnie, skierowanie dziecka do placówki opiekuńczej lub rodziny zastępczej, wysłanie dziecka do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi.

Częściej jednak postępowanie w sprawie władzy rodzicielskiej wszczynane jest na wniosek. Może go złożyć każdy, kto wie, że dobro dziecka jest zagrożone. Jeśli wniosek będzie spełniać warunki formalne, to sąd wyznaczy termin rozprawy i przeprowadzi postępowanie dowodowe ustalając, czy dobro dziecka rzeczywiście jest zagrożone.

 

Jakie są sposoby ograniczenia władzy rodzicielskiej?

Sąd może przykładowo ustalić nadzór kuratora, który będzie czuwał nad dobrem dziecka i zapewniał wsparcie rodzicom, którzy mieli problem z wychowywaniem dziecka. Kurator regularnie przedstawia sądowi sprawozdania z kontroli, które przeprowadza u rodzica, któremu ograniczono władzę rodzicielską.

Możliwie jest także ograniczenie władzy rodzicielskiej do współdecydowania o istotnych kwestiach dotyczących dziecka. Najczęściej ma to miejsce przy sprawach rozwodowych. Sąd powierza wtedy wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiego. Sąd może w wyroku szczegółowo określić, co rozumie przez pojęcie „istotne sprawy dziecka”, albo ograniczyć się jedynie do zapisu, że drugi rodzic ma prawo podejmować decyzje w zakresie najważniejszych spraw.