Podwyższenie alimentów – najistotniejsze zagadnienia.

Podwyższenie alimentów – najistotniejsze zagadnienia.

 W aktualnej sytuacji gospodarczej i związanym z tym wzrostem cen i kosztów życia, u osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego pojawia się coraz częściej temat podwyższenia alimentów. Co można w takiej sytuacji zrobić?

Zgodnie z art. 138 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego: w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Podstawą żądania jest wydany wcześniej wyrok lub ugoda w zakresie ustalenia wysokości alimentów.

Złożenie pozwu o podwyższenie alimentów i przeprowadzenie postępowania sądowego to wymagające czynności, do których należy się prawidłowo przygotować, dlatego też chcąc wystąpić z takim pozwem, warto rozważyć powierzenie przygotowania pisma oraz poprowadzenia sprawy przed sądem cywilnym adwokatowi mającemu doświadczenie w sprawach rodzinnych. Co ważne, sprawa dotycząca alimentów z pomocą doświadczonego pełnomocnika gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i redukuje stres.

Jeżeli znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu: www.kancelariawach.pl

Co wpływa na wysokość alimentów?

 Zgodnie z art.133 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Z kolei zgodnie z art. 135 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Przez pojęcie usprawiedliwionych potrzeb należy co do zasady rozumieć potrzeby w postaci zapewnienia mieszkania, wyżywienia, ubrania, higieny, leczenia. Obok potrzeb w zakresie koniecznej egzystencji, usprawiedliwione potrzeby obejmują również dodatkowe elementy. W przypadku obowiązku alimentacyjnego wobec małoletniego dziecka, jego usprawiedliwione potrzeby będą obejmowały również koszty związane z nauką w szkole, zajęciami dodatkowymi, wyjazdami wakacyjnymi, dodatkowymi kursami i szkoleniami.

Ustawodawca uzależnia zakres świadczeń alimentacyjnych od możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego, przy czym posługuje się pojęciem możliwości, a nie rzeczywistym stanem majątkowym i zarobkowym zobowiązanego, co oznacza, że sąd orzekający o obowiązku alimentacyjnym ma obowiązek badać, jakie są rzeczywiste możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego, a nie opierać rozstrzygnięcia na ustaleniu rzeczywiście aktualnie uzyskiwanych dochodów.

Jak uzasadnić pozew o podwyższenie alimentów?

Z upływem czasu zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka zmienia się, dziecko rośnie, dojrzewa, zwiększeniu się ulegają dotychczasowe koszty, czy też pojawiają się nowe wydatki związane z koniecznością zaspokojenia tych usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Już sam upływ czasu i wiek dziecka, determinuje wzrost kosztów utrzymania.

Szansa na podwyższenie alimentów pojawia się nadto w przypadku, gdy dziecko na czas ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego było zdrowe, a następnie już po uprawomocnieniu się wyroku o alimenty, zaczęło chorować, co doprowadziło do konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów leczenia, dziecko na czas ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego nie chodziło jeszcze do przedszkola, a następnie dziecko poszło do przedszkola lub szkoły i pojawiły się koszty związane ze szkołą i edukacją dziecka, korepetycjami dziecka, przygotowaniami do matury.

Ponadto istotna zmiana siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania alimentacyjnego uzasadnia żądanie zmiany orzeczenia lub umowy alimentacyjnej na podstawie art. 138 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Jak ustalić wysokość alimentów?

Celem ustalenia wysokości alimentów trzeba określić średnie miesięczne koszty utrzymania dziecka. Przy ustalaniu wysokości alimentów brane są pod uwagę między innymi: wyżywienie, koszty edukacji i wydatki szkolne, koszty leków i leczenia, zakup kosmetyków, ubrań, butów, zabawek, opłaty za zajęcia dodatkowe, wypoczynek, rozrywka, udział uprawnionego w rachunkach za wodę, gaz, prąd, ogrzewanie, Internet, TV, subskrypcje, paliwo i koszty transportu.

Jak skutecznie uzyskać wyższe alimenty na dziecko?

Celem uzyskania wyższych alimentów – w przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami dziecka – należy skierować pozew do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego. Powództwo o podwyższenie alimentów można wytoczyć do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania dziecka jako osoby uprawnionej do alimentów albo według miejsce zamieszkania rodzica dziecka, którego pozywamy o podwyższenie alimentów.

Zaleca się także zgromadzenie niezbędnych dowodów, takich jak: rachunki imienne, faktury imienne, umowy czy inne potwierdzenia opłat, zaświadczenia lekarskie.