Reklamacja naprawy samochodu u mechanika.

W obecnych czasach często zdarza się, że pojazdy mechaniczne, szczególnie te, które zostały zakupione z rynku wtórnego, bywają zawodne i ulegają awariom. Najczęściej w takich sytuacjach samochód trafia do warsztatu, a jego właściciel oczekuje profesjonalnej naprawy. Niestety zdarza się także tak, że po wykonanej naprawie pojazd nadal nie jest sprawny, albo nawet jest w gorszym stanie niż przed oddaniem go do warsztatu. Jakie uprawnienia przysługują zatem właścicielowi samochodu w takiej sytuacji?

Podstawa prawna odpowiedzialności mechanika.

W pierwszej kolejności odpowiedzialność warsztatu, w którym naprawiany był samochód, wynika z przepisów o rękojmi w przypadku wykonania naprawy. Zatem w przypadku wadliwej lub nienależytej naprawy zlecającemu naprawę pojazdu będą przysługiwały roszczenia z tytułu rękojmi, jeżeli wada ujawniła się w okresie 2 lat od dokonania naprawy i wydania pojazdu.

Jaka umowa wiąże właściciela samochodu z mechanikiem?

Najczęściej z mechanikiem nie zawiera się żadnej umowy pisemnej, a jedynie ustną, co nie oznacza jednak, że nie została zawarta żadna umowa. Kodeks Cywilny reguluje bowiem tą kwestię. Najczęściej zatem do umowy z mechanikiem w zakresie naprawy samochodu stosuje się przepisy o umowie o dzieło czy też umowie zlecenia. Uprawnienia zlecającego naprawę zostały unormowane przede wszystkim w art. art. 636 i art. 638 Kodeksu Cywilnego.

Najlepiej jest, jeśli jest zawarta umowa na piśmie, lub chociażby jest potwierdzony pisemnie zakres zleconej naprawy, albowiem ustnie zawartą umowę i jej warunki trudniej jest wykazać, nie jest to jednak niemożliwe. Można posiłkować się chociażby korespondencją mailową, wiadomościami SMS czy zeznaniami świadków.

Jak złożyć reklamację u mechanika?

Reklamacja powinna być w formie pisemnej, a nadto zawierać podstawowe dane dotyczące warsztatu, dane klienta warsztatu, szczegółowy opis usterek i nieprawidłowości wraz z ewentualnymi dowodami, wskazanie żądania i terminu na ustosunkowanie się do pisma.

Czego można żądać od mechanika?

W sytuacji, gdy samochód po naprawie nie jest sprawny, można przede wszystkim żądać bezpłatnego dokonania poprawek, obniżenia ceny, zwrotu pieniędzy z powodu odstąpienia od umowy wskutek wadliwego wykonania. W sytuacji, gdy właściciel samochodu utracił zaufanie do mechanika lub uważa, że mechanik nie ma wystarczającej wiedzy by naprawić samochód, wtedy najlepiej zażądać zwrotu pieniędzy i odebrać pojazd od mechanika. Przy czym należy pamiętać, że o zwrot całej kwoty można upominać się jedynie w przypadku wady istotnej, a zatem uniemożliwiającej prawidłowe używanie samochodu pomimo wykonania czynności naprawczych, przykładowo: samochód nie odpala się, wyciekają z niego płyny eksploatacyjne, czy świecą się czerwone kontrolki.

Powstanie nowej wady wskutek nieprawidłowej naprawy.

Może się również zdarzyć tak, że wskutek nieprawidłowo przeprowadzonej naprawy w pojeździe powstanie nowa wada. W takiej sytuacji ochrona wynikająca z przepisów o rękojmi może okazać się niewystarczająca. Jeżeli bowiem wadliwa część zamienna zamontowana przez warsztat doprowadziła do spowodowania uszkodzenia innych podzespołów w samochodzie, to wynikające z przepisów o rękojmi roszczenie o wymianę wadliwej części zamiennej nie naprawi szkody. W takim przypadku rozwiązaniem jest wtedy dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych, bez odwoływania się do przepisów dotyczących rękojmi za wady fizyczne na podstawie art. 471 Kodeksu Cywilnego, który stanowi, że: „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Jeśli zatem, wskutek zamontowania niskiej jakości części zamiennej lub jej nieprawidłowego zamontowania, doszło do uszkodzenia innych elementów w samochodzie niż te, które były naprawiane, to klientowi warsztatu przysługuje roszczenie o zapłatę przez warsztat kwoty potrzebnej do dokonania wymiany wszystkich uszkodzonych części, a nie tylko części wymienionej przez warsztat. W takiej sytuacji można powierzyć naprawę innemu mechanikowi, a koszty tej naprawy powinien ponieść mechanik, który niewłaściwie wykonał pierwotną naprawę.

Co zrobić, jeśli mechanik nie uznaje reklamacji?

W sytuacji, gdy warsztat po skierowaniu do niego pisma i przedstawieniu dowodów odmawia uznania reklamacji, to można udać się po pomoc do rzecznika konsumentów. Często jednak jedynym wyjściem w takiej sytuacji okazuje się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Przed sądem można domagać się także odszkodowania przykładowo za utratę możliwości prowadzenia dotychczasowego trybu życia oraz zwrotu realnie poniesionych kosztów, np. na opinię rzeczoznawcy lub na wynajem samochodu zastępczego.

Pomoc Adwokata

Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz adwokata, to chętnie Ci pomogę. Doradzam klientom z obszaru całej Polski, w tym również w ramach konsultacji online oraz porad telefonicznych. Zapraszam serdecznie do zapoznania się z moją ofertą oraz do kontaktu!