Zadośćuczynienie za stres

Wiele osób doznając przewlekłego stresu (z różnych przyczyn) zastanawia się, czy jest możliwość uzyskania zadośćuczynienia. Czy możliwe jest zadośćuczynienie za stres? Jakie należy spełnić warunki, aby otrzymać zadośćuczynienie za stres?

Przede wszystkim należy odpowiedzieć twierdząco na zadane pytanie. Jak najbardziej, istnieje możliwość uzyskania zadośćuczynienia za doznany stres.

Najlepszym rozwiązaniem jest zatem droga sądowa i skierowanie pozwu o zapłatę zadośćuczynienia do sądu cywilnego. Złożenie pozwu o wypłatę zadośćuczynienia jest trudną i wymagającą przygotowania czynnością, dlatego też chcąc wystąpić z takim roszczeniem, warto rozważyć powierzenie przygotowania pozwu oraz poprowadzenia sprawy przed sądem cywilnym adwokatowi mającemu doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynienia.

Jeżeli znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu: www.kancelariawach.pl

Czym jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie jest jedną z form kompensacji zaistniałej szkody, które należne jest za szkodę niematerialną – ból i cierpienie. Zgodnie z art. 445 Kodeksu Cywilnego, roszczenie o zadośćuczynienie przysługuje za krzywdę będącą następstwem uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz za krzywdę będącą następstwem pozbawienia wolności oraz skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu. Nadto, zgodnie z art. 448 Kodeksu Cywilnego, w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

Zatem podstawę do uzyskania zadośćuczynienia może stanowić zarówno stres w pracy, jak i stres pourazowy, przykładowo po doznanym wypadku, katastrofie, czy po śmierci bliskiej osoby. Zadośćuczynienie można także otrzymać za działania łamiące prawo, takie jak pobicie czy gwałt.

Czy można otrzymać zadośćuczynienie za stres?

Tak, istnieje możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie za stres. W dłuższej perspektywie stres może destruktywnie wpływać na stan zdrowia. Stres najprościej można zdefiniować jako reakcję organizmu w odpowiedzi na wydarzenia, które zakłócają jego równowagę, obciążają lub przekraczają nasze zdolności do skutecznego poradzenia sobie.

Czy pracownik może dochodzić zadośćuczynienia za stres w pracy?

Pracownik może dochodzić zadośćuczynienia za stres w pracy. Przepisy Kodeksu Pracy przyznają pracownikom, którzy doświadczają mobbingu, możliwość uzyskania odszkodowania. Poszkodowani pracownicy mogą także dochodzić roszczeń na podstawie norm Kodeksu Cywilnego, a zatem mogą starać się również o zadośćuczynienie za stres w pracy. Koniecznym będzie jednak wykazanie w takiej sytuacji związku przyczynowego pomiędzy sytuacją w pracy a skutkami stresu. Warto zatem przygotować w tym celu odpowiedni materiał dowodowy, w tym historię choroby czy zaświadczenia lekarskie.

Zadośćuczynienie za stres pourazowy.

Uraz psychiczny albo inaczej trauma, czyli zespół stresu pourazowego (PTSD) to trwała zmiana, jaka następuje w psychice człowieka. Zmiana ta zostaje wywołana gwałtownym przeżyciem spowodowanym czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od osoby poszkodowanej. Uraz psychiczny może objawiać się różnymi zaburzeniami pourazowymi, które utrudniają lub uniemożliwiają normalne, codzienne funkcjonowanie. Można wymienić tu różnego rodzaju lęki, poczucie wyczerpania, powracające wspomnienia czy koszmary senne.

W jakiej wysokości można otrzymać zadośćuczynienie?

Osobie, która cierpi na taką dolegliwość, może przysługiwać zadośćuczynienie za stres pourazowy. Wysokość rekompensaty uzależniona jest jednak od wielu czynników. W zależności od stopnia intensywności odczuwanych strat moralnych oraz ich objawów i skutków dla funkcjonowania osoby poszkodowanej kwoty zasądzane w tego rodzaju sprawach kształtują się od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych.

Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia należy wziąć pod uwagę to, w jaki sposób stres obniżył komfort życia osoby poszkodowanej. Istotne kwestie to także przykładowo wiek danej osoby, a także jej sytuacja rodzinna i zawodowa. Może się także zdarzyć tak, że stres jest tak silny, że uniemożliwia wykonywanie obowiązków zawodowych.

W jaki sposób można otrzymać zadośćuczynienie?

Otrzymanie zadośćuczynienia wymaga zazwyczaj wejścia na drogę sądową. Bardzo często zdarza się bowiem, że roszczenia o zadośćuczynienie nie są uznawane przez ubezpieczycieli w ramach polisy OC sprawcy szkody, albo za doznane straty moralne ubezpieczyciel wypłaca jedynie symboliczne kwoty.